சிறந்த தொழில்துறை மின்சார மோட்டார் பிசின் உற்பத்தியாளர்கள்

சீனாவில் சிறந்த டாப் 10 ஹாட் மெல்ட் பசை உற்பத்தியாளர்கள்

சிறந்த டாப் 10 ஹாட் மெல்ட் பசைகள் பசை உற்பத்தியாளர்கள் சீனாவில் சூடான உருகும் பசைகள் தெர்மோபிளாஸ்டிக் பாலிமர் அடிப்படையிலான திடமான சூத்திரங்கள் ஆகும். இதில் கரைப்பான்கள் அல்லது நீர் இல்லை. இந்த சூடான உருகுதல்கள் அறை வெப்பநிலையில் இருக்கும் போது திட நிலையில் கிடைக்கும். மென்மையாக்கும் புள்ளிக்கு மேலே வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் அவை செயல்படுத்தப்படுகின்றன.