හොඳම චීන පාරජම්බුල කිරණ ඇලවුම් මැලියම් නිෂ්පාදකයින්

රබර් සඳහා ප්ලාස්ටික් ඇලවිය යුතු ආකාරය - ප්ලාස්ටික් ජල ආරක්ෂිත රබර් සඳහා හොඳම මැලියම්

රබර් වලට ප්ලාස්ටික් ඇලවිය යුතු ආකාරය -- රබර් සඳහා හොඳම මැලියම් ප්ලාස්ටික් ජල ආරක්ෂිත ද්‍රව්‍ය ඔබ එකිනෙකට වෙනස් ද්‍රව්‍ය බන්ධනය කරන විට, ඔබට මුහුණ දීමට සිදු වන අභියෝග රැසකි. රබර් ප්ලාස්ටික් වලට බන්ධනය කිරීම පහසු නැත. සමහර අභියෝග අතරට මේ දෙදෙනාගේ දෘඪතාව...

en English
X