ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ភ្ជាប់បន្ទះសូឡា photovoltaic ល្អបំផុត

ក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុ adhesive អុបទិក សន្ទស្សន៍ចំណាំងផ្លាតខ្ពស់កំពូលទាំង 10 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុ adhesive អុបទិក សន្ទស្សន៍ចំណាំងផ្លាតខ្ពស់កំពូលទាំង 10 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជាទូទៅមានសន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរប្រហែល 1.5 ។ នេះបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងការបាត់បង់ការឆ្លុះបញ្ចាំង ក្នុងករណីដែលសន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរនៃវត្ថុធាតុគ្រីស្តាល់ និងកញ្ចក់ខ្ពស់ជាងសារធាតុស្អិត។ ក្រុមហ៊ុន​កំពូល​កំពុង​ប្រឹងប្រែង​...

en English
X